Quỹ xóa đói giảm nghèo

Chúng ta bằng lòng với những gì đã làm được, chúng ta tự hào với những cố gắng của toàn dòng họ Phạm Công đối với công việc chung vừa qua, chúng ta tin ở tương lai của dòng họ. Và trước mắt, chúng ta vẫn còn không ít khó khăn, trở ngại trên con đường phát triển lâu dài của dòng họ. Những trở ngại ấy chắc chính là việc làm sao để thực hiện tốt nhất 2 mục tiêu sau :    

 - Tăng thu nhập cho các hộ, xóa hết hộ nghèo, tăng nhanh hộ khá giả.

-   Đẩy mạnh hoạt động Khuyến học, xây dựng và phát triển các gia đình hiếu học, tăng thêm số người được học hành, đỗ đạt cao (đại học, thạc sỹ, tiến sỹ trong dòng họ).


Comments