DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM KHÓA VI (2010-2016) KIỆN TOÀN THÁNG 12.2012

đăng 08:13 25 thg 2, 2013 bởi Hải Phòng Họ Phạm   [ đã cập nhật 23:10 4 thg 10, 2015 ]
 photo Logo-HPHMVN-chon-1.jpg


Xem danh sách hội đồng (Đầy đủ) tại đây:

ww.hophamvietnam.org/a/DanhsachHDHP_2012.pdf